Ledenvergadering 9 Oktober!!!!

oktober 1, 2014 0 Nieuws

Tot het bijwonen van de algemene Ledenvergadering van v.v. SNS op donderdag 9 oktober a.s. in de kantine van v.v. SNS.

*********** AANVANG 20.30 UUR **********

AGENDA

1. Opening door de voorzitter.

2. Terugblik op het seizoen 2013-2014 / notulen ledenvergadering 2013

3. Sponsorcommissie afgelopen seizoen.

4. Jeugdzaken afgelopen seizoen.

5. Verslag van de penningmeester.

6. Verslag van de kascontrole commissie.

7. Benoeming van de kascontrole commissie.

8. Vaststellen van de contributie voor het seizoen 2014-2015
Vaststellen van de begroting voor het seizoen 2014-2015 .

9. Pauze.
Tijdens de pauze is iedereen in de gelegenheid om vragen voor de rondvraag schriftelijk in te dienen.

10. Bestuursverkiezing
Penningmeester A. Driesse Aftredend en herkiesbaar
Wedstrijd secretaris D. Huizer Aftredend en herkiesbaar

11. Inschrijving van de elftallen voor het nieuwe seizoen.

12. Geplande activiteiten voor het komende seizoen.

13. Rondvraag.

14. Sluiting van de vergadering door de voorzitter.

Gezien het belang van een algemene Ledenvergadering wordt uw aanwezigheid zeer op prijs gesteld.

Volg ons ook op twitter!